Monday, April 20, 2015

New Book on Hebrews . . . in Catalan!

Jordi Cervera, professor at the Facultat de Teologia de Catalunya in Barcelona, Spain, has informed me that his book on Hebrews is coming out soon:

Jordi Cervera i Valls. Jesús en la Carta als Hebreus: Una cristologia de Matriu Jueva. Col·lectània Sant Pacià 110.

Abstract:
"El discurs de la Carta als Hebreus s’escriu esguardant el cel i convidant a fer el mateix, eixamplant horitzons i mostrant el destí final dels creients. El cel d’Hebreus no és informe i eteri, sinó a manera de santuari on reposa—en el lloc més sagrat— l’excelsitud de la Majestat divina amb Jesús assegut a la seva dreta. Els destinataris són convidats a pujar vers aquests espais, aprofitant el decisiu moment escatològic: són els darrers temps inaugurats amb l’encarnació de Jesús, uns temps messiànics que romanen oberts gràcies a la seva ascensió al cel i que es clouran amb el seu retorn definitiu. Els  creients han d’aprofitar l’avinentesa d’aquest apropament excepcional entre cel i terra, que obre un camí segur i directe a Déu i que passa per Jesucrist. Es tracta d’un recorregut que comença d’una manera responsable i compromesa en els espais terrenals i que culminarà en les altures, al costat del qui ha inaugurat aquest accés. Hebreus esdevé una aturada per reagrupar els creients i cohesionar-los, per encoratjar-los a la perseverança tot admirant el gran sacerdot Jesucrist, que els facilita el camí mitjançant la seva intercessió, i els espera a la fi del trajecte amb les portes del cel obertes."

My rough translation:
The discourse of the Letter to the Hebrews is written gazing towards heaven and inviting (others) to do the same by broadening horizons and showing the final destiny of believers. The heaven of Hebrews is not formless and ethereal, but rather a sanctuary where rests—in the holiest place—the sublimeness of the divine majesty with Jesus sitting on his right hand. The recipients are invited to ascend towards these spaces, taking advantage of the decisive eschatological moment: they are in the last times beginning with the incarnation of Jesus, a messianic time that remains open thanks to his ascension into heaven and that ends with his final return. Believers must take advantage of this unique approach between heaven and earth, which opens a sure and direct path to God and which happens through Jesus Christ. It is a journey that begins in a responsible and committed way in earthly spaces and culminates in the heights, to the side of the one who opened this access. Hebrews becomes a stop to regroup believers and unite them, to encourage them to persevere while admiring the great priest Jesus Christ, who facilitates the way through his intercession, and awaits at the end of the journey with the gates of heaven opened.

1 comment:

  1. Thanks Brian. This isn't the first time I wish I knew Catalan, but now I REALLY wish I knew Catalan.

    ReplyDelete